ALGEMENE VOORWAARDEN COMM.V. IANKA FLEERACKERS: TRAININGEN, OPLEIDINGEN EN COACHING

1. ALGEMEEN

Hieronder
vindt de cliënt opgave van de gegevens van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS:

COMM.V. IANKA FLEERACKERS
Nieuwstraat 84
2880 BORNEM
BE 0824.677.865

2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op
diensten van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS op het vlak van opleidingen, leer- en
ontwikkelingstrajecten en coaching.

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting
van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van producten en
diensten door COMM.V. IANKA FLEERACKERS aan de cliënt.

De toepasselijkheid van andere algemene
voorwaarden (inclusief die van de cliënt) is uitgesloten.

Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor
zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door COMM.V. IANKA FLEERACKERS zijn
aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS gemaakte
offertes zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS slechts gebonden
aan een offerte indien de aanvaarding door de cliënt binnen de 30 dagen zonder
voorbehoud of wijziging aan de COMM.V. IANKA FLEERACKERS is bevestigd.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS zal de
(potentiële) cliënt zo spoedig mogelijk per e-mail informeren op het door de
betreffende cliënt aangegeven e-mailadres m.b.t. het concrete programma.

4. PRIJZEN

Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in
een overeenkomst of in een offerte voor een periode van 30 dagen.

De door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS opgegeven
prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of
lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Reis- en verblijfkosten in verband met het
volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen
literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. BETALING EN FACTURERING

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS zendt cliënt
facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te
leveren diensten en producten. De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is gerechtigd
facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

Cliënt dient de verschuldigde bedragen
inclusief BTW binnen een termijn van 30 dagen en uiterlijk voor de datum van
aanvang van het traject te voldoen, behoudens andersluidende overeenkomst.

Indien voor de levering van diensten of
producten vooruit moet worden betaald, kan de cliënt geen recht doen gelden op
levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan de
cliënt heeft plaatsgevonden.

De betaling van cliënt dient netto plaats te
vinden op de bankrekening van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS, zonder enige
korting, inhouding of verrekening.

Bij gebreke aan betaling van de facturen van de
COMM.V. IANKA FLEERACKERS binnen de voormelde betalingstermijn is de cliënt,
van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 1% per
maand en een schadevergoeding wegens incassokosten van 10% met een
minimumbedrag van 75 euro.

Indien cliënt uit hoofde van de overeenkomst
tussen partijen een vordering tot terugbetaling heeft tegenover de COMM.V.
IANKA FLEERACKERS heeft de cliënt recht op dezelfde vergoeding, zoals in de
vorige paragraaf beschreven, ingeval de COMM.V. IANKA FLEERACKERS in gebreke
zou blijven.

6. KLACHTEN

De cliënt dient klachten betreffende facturen
uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van
ontvangst bij de COMM.V. IANKA FLEERACKERS te hebben ingediend, bij gebreke
waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de
cliënt, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT BIJ DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA

De cliënt dient zorg te dragen voor het juist
en volledig verstrekken van door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS gevraagde en/of
voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

De onderdelen van een programma dienen te
worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal
over het programma.

De cliënt dient zich, vanuit een positieve
grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een
training/coaching.

8. RECHTEN VAN DE COMM.V. IANKA FLEERACKERS

De
COMM.V. IANKA FLEERACKERS is gerechtigd:

a. om de inhoud van een programma tussentijds
te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien
van de trainingen en coachsessies in een programma;

c. de planning van onderdelen van een programma
ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;

d. te bepalen welke docent/trainer een training
of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te
vervangen;

e. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere
haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten.
Geaccepteerde cliënten ontvangen hiervan bericht, zonder dat de COMM.V. IANKA
FLEERACKERS gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun
betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden
gerestitueerd;

f. (tussentijds) de deelname van een bepaalde
cliënt te weigeren om redenen eigen aan de COMM.V. IANKA FLEERACKERS. De
betreffende cliënt ontvangt hiervan bericht, zonder dat de COMM.V. IANKA
FLEERACKERS & gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun
betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van
nog niet ontvangen prestaties) worden terugbetaald.

9. ANNULERING

De cliënt is gerechtigd deelname door hem/haar
te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te
zeggen.

Annulering van deelname aan een programma
respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door de
cliënt door middel van een aangetekende brief aan het adres van de COMM.V.
IANKA FLEERACKERS.

Bij annulering/opzegging door de cliënt tot 14
dagen voor aanvang van een programma is de cliënt, behoudens overmacht,
gehouden tot 50% annuleringkost, gebaseerd op de totaalprijs voor het
respectieve traject.

Bij annulering/opzegging door de cliënt na 14
dagen voor aanvang van het programma of tijdens de looptijd van het programma
is de cliënt, behoudens overmacht, gehouden tot 100% annuleringskost, gebaseerd
op de totaalprijs voor het respectieve traject, desgevallend onder aftrek van
de reeds betaalde bedragen.

Bij annulering/opzegging van deelname aan een
programma is de COMM.V. IANKA FLEERACKERS gerechtigd binnen 7 werkdagen na
annulering een andere cliënt aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het
staat de COMM.V. IANKA FLEERACKERS vrij om een vervangende deelnemer aangeboden
door de cliënt al dan niet te accepteren.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is gerechtigd om
zonder opgave van redenen een programma of traject tussentijds te annuleren. De
cliënt heeft, behoudens in geval van overmacht, recht op terugbetaling van door
hem/haar betaalde bedragen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS spant zich naar
beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden
betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter
ook afhankelijk van factoren waarop de COMM.V. IANKA FLEERACKERS geen invloed kan
uitoefenen. De COMM.V. IANKA FLEERACKERS heeft derhalve geen
resultaatsverbintenis.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is niet
aansprakelijk jegens de cliënt voor enige schade als gevolg van enig verzuim in
de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect
het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor
zover deze schade is te wijten aan de opzet of grove fout van de COMM.V. IANKA
FLEERACKERS.

De aansprakelijkheid van de COMM.V. IANKA
FLEERACKERS is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de
schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is niet
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van
derden of hulppersonen die door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS belast zijn met de
uitvoering van werkzaamheden.

De opdrachtgever verklaart dat zij/hij de intellectuele van derde
partijen respecteert en zal respecteren en vrijwaart COMM.V. IANKA FLEERACKERS voor
alle schade die zij zou lijden, indien de opdrachtgever deze verklaring zou
schenden, dit zowel in hoofdsom, intresten, gerechtskosten en advocatenkosten

11. OVERMACHT

Onder overmacht zijn begrepen alle
omstandigheden waardoor de COMM.V. IANKA FLEERACKERS en/of diens aangestelden
of hulppersonen tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen
te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog,
elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele)
telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van
de COMM.V. IANKA FLEERACKERS en/of diens aangestelden of hulppersonen kan
worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de cliënt (verder) nakomt.

Indien de COMM.V. IANKA FLEERACKERS door overmacht
van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit
te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is de
COMM.V. IANKA FLEERACKERS &gerechtigd zonder enige verplichting tot
schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder
gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd
het recht van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS op betaling door de cliënt voor
reeds door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS verrichte prestaties voordat sprake was
van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk op te schorten.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS zal de cliënt zo
spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. De cliënt
zal eveneens de COMM.V. IANKA FLEERACKERS zo spoedig mogelijk van de situatie
van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een
oplossing proberen te vinden, zoals niet-limitatief, in geval van ziekte van
een docent/trainer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.

12. UITVOERING DOOR DERDEN

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is gerechtigd om
derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

13. VERTROUWELIJKHEID

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS behandelt
persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt
strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en
regelgeving.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS neemt in een
klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt. Deze worden gebruikt
ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de
betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals
trainingen, events en programma’s) door de
COMM.V. IANKA FLEERACKERS.

Cliënt
stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor
omschreven doel.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS zal geen
inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst heeft ontvangen van de cliënt, tenzij anders is
overeengekomen of de COMM.V. IANKA FLEERACKERS daartoe is gehouden op grond van
wet- of regelgeving.

Cliënt is gehouden tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst
ter zake van een programma van aanbieder of andere afnemers/deelnemers aan een
programma hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de COMM.V. IANKA FLEERACKERS of andere cliënten is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.

In geval van inbreuk op de bovenvermelde
geheimhoudingsverplichting is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd
van 5.000 euro per inbreuk.

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten betreffende
door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s,
handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van
aanbieder, ezines, emails, modellen, technieken, andere bescheiden en
informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS
en gehanteerde software berusten bij de COMM.V. IANKA FLEERACKERS of haar
licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

Het intellectueel eigendomsrecht en
auteursrecht betreffende de in de hierboven vermelde paragraaf genoemde
uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS is het niet toegestaan om enig door de COMM.V.
IANKA FLEERACKERS aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of
gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk
medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage
te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

Het is niet toegestaan om enige aanduiding
omtrent rechten uit door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS geleverde informatie te
verwijderen of te wijzigen.

15. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

Indien:

a.
cliënt niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen
jegens de COMM.V. IANKA FLEERACKERS heeft voldaan;

b.
cliënt zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of
uitstel van betaling vraagt;

c.
een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot vereffening van de cliënt
of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de cliënt;

d. cliënt, ook na ingebrekestelling met een
redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen
jegens de COMM.V. IANKA FLEERACKERS,

heeft de COMM.V. IANKA FLEERACKERS het recht om
de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen,
(verdere) deelname van cliënt aan een programma te weigeren of verplichtingen
(uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere
rechten van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS op grond van de wet.

Bij beëindiging van de overeenkomst blijven
bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding
behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid
en intellectuele eigendom.

16. DEELBAARHEID

Indien
enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden
dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van
kracht.

Indien enige bepaling van de algemene
voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen
partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling
de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op
alle door partijen gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

De overeenkomst en de daarin vervatte
verbintenissen worden geacht te zijn tot stand gekomen te Bornem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum. Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel. Morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit amet porttitor. Vel pharetra vel turpis nunc eget. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Natoque penatibus et magnis dis parturient. Fermentum leo vel orci porta non pulvinar. Massa eget egestas purus viverra. Scelerisque fermentum dui faucibus in ornare. Porttitor eget dolor morbi non arcu risus quis varius. Erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis. Non consectetur a erat nam at lectus urna duis. Condimentum lacinia quis vel eros donec ac. Mattis vulputate enim nulla aliquet porttitor lacus luctus accumsan tortor. Urna et pharetra pharetra massa massa ultricies.

Pharetra vel turpis nunc eget lorem. Massa sed elementum tempus egestas sed. Ante in nibh mauris cursus mattis. Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula. Dapibus ultrices in iaculis nunc. Tincidunt lobortis feugiat vivamus at augue eget arcu. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Interdum consectetur libero id faucibus nisl tincidunt. Ac felis donec et odio pellentesque diam volutpat commodo sed. Bibendum ut tristique et egestas. Dui id ornare arcu odio ut sem nulla. Sit amet nisl purus in mollis nunc sed id semper. A pellentesque sit amet porttitor eget dolor morbi. Molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis commodo. Luctus venenatis lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus. Libero enim sed faucibus turpis in eu mi bibendum neque. Egestas sed tempus urna et pharetra. Lacus sed viverra tellus in hac habitasse platea. Ut faucibus pulvinar elementum integer enim neque volutpat ac. Nibh tortor id aliquet lectus proin nibh nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum. Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel. Morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit amet porttitor. Vel pharetra vel turpis nunc eget. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Natoque penatibus et magnis dis parturient. Fermentum leo vel orci porta non pulvinar. Massa eget egestas purus viverra. Scelerisque fermentum dui faucibus in ornare. Porttitor eget dolor morbi non arcu risus quis varius. Erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis. Non consectetur a erat nam at lectus urna duis. Condimentum lacinia quis vel eros donec ac. Mattis vulputate enim nulla aliquet porttitor lacus luctus accumsan tortor. Urna et pharetra pharetra massa massa ultricies.

Call To Action

Amazing Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae.

Call To Action

Amazing Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae.

Call To Action

Amazing Feature

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae.

Call To Action

Continued Sales Copy To Hit The Message Home

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum. Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel. Morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit amet porttitor. Vel pharetra vel turpis nunc eget. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Natoque penatibus et magnis dis parturient. Fermentum leo vel orci porta non pulvinar. Massa eget egestas purus viverra. Scelerisque fermentum dui faucibus in ornare. Porttitor eget dolor morbi non arcu risus quis varius. Erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis. Non consectetur a erat nam at lectus urna duis. Condimentum lacinia quis vel eros donec ac. Mattis vulputate enim nulla aliquet porttitor lacus luctus accumsan tortor. Urna et pharetra pharetra massa massa ultricies.

Pharetra vel turpis nunc eget lorem. Massa sed elementum tempus egestas sed. Ante in nibh mauris cursus mattis. Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula. Dapibus ultrices in iaculis nunc. Tincidunt lobortis feugiat vivamus at augue eget arcu. Sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Interdum consectetur libero id faucibus nisl tincidunt. Ac felis donec et odio pellentesque diam volutpat commodo sed. Bibendum ut tristique et egestas. Dui id ornare arcu odio ut sem nulla. Sit amet nisl purus in mollis nunc sed id semper. A pellentesque sit amet porttitor eget dolor morbi. Molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis commodo. Luctus venenatis lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus. Libero enim sed faucibus turpis in eu mi bibendum neque. Egestas sed tempus urna et pharetra. Lacus sed viverra tellus in hac habitasse platea. Ut faucibus pulvinar elementum integer enim neque volutpat ac. Nibh tortor id aliquet lectus proin nibh nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum. Commodo viverra maecenas accumsan lacus vel. Morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit amet porttitor. Vel pharetra vel turpis nunc eget. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Natoque penatibus et magnis dis parturient. Fermentum leo vel orci porta non pulvinar. Massa eget egestas purus viverra. Scelerisque fermentum dui faucibus in ornare. Porttitor eget dolor morbi non arcu risus quis varius. Erat imperdiet sed euismod nisi porta lorem mollis. Non consectetur a erat nam at lectus urna duis. Condimentum lacinia quis vel eros donec ac. Mattis vulputate enim nulla aliquet porttitor lacus luctus accumsan tortor. Urna et pharetra pharetra massa massa ultricies.

Call To Action