ALGEMENE VOORWAARDEN COMM.V. IANKA FLEERACKERS: TRAININGEN, OPLEIDINGEN EN COACHING

Versie 09/2020

1. ALGEMEEN

Hieronder vindt de cliënt opgave van de gegevens van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS:

COMM.V. IANKA FLEERACKERS

Nieuwstraat 84

2880 BORNEM

BE 0824.677.865

 

2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op diensten van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS op het vlak van opleidingen, leer- en ontwikkelingstrajecten en coaching.

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van producten en diensten door COMM.V. IANKA FLEERACKERS aan de cliënt.

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van de cliënt) is uitgesloten.

Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door COMM.V. IANKA FLEERACKERS  zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS  is slechts gebonden aan een offerte indien de aanvaarding door de cliënt binnen de 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging aan de COMM.V. IANKA FLEERACKERS  is bevestigd.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS  zal de (potentiële) cliënt zo spoedig mogelijk per e-mail informeren op het door de betreffende cliënt aangegeven e-mailadres m.b.t. het concrete programma.

4. PRIJZEN

Prijzen en aanbiedingen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst of in een offerte voor een periode van 30 dagen.

De door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de cliënt, zal COMM.V. IANKA FLEERACKERS de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de cliënt. De cliënt heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

5. BETALING EN FACTURERING

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS zendt cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten. De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

Cliënt dient de verschuldigde bedragen inclusief BTW binnen een termijn van 30 dagen en uiterlijk voor de datum van aanvang van het traject te voldoen, behoudens andersluidende overeenkomst.

Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan de cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan de cliënt heeft plaatsgevonden.

De betaling van cliënt dient netto plaats te vinden op de bankrekening van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS, zonder enige korting, inhouding of verrekening.

Bij gebreke aan betaling van de facturen van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS binnen de voormelde betalingstermijn is de cliënt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding wegens incassokosten van 10% met een minimumbedrag van 75 euro.

Indien cliënt uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen een vordering tot terugbetaling heeft tegenover de COMM.V. IANKA FLEERACKERS heeft de cliënt recht op dezelfde vergoeding, zoals in de vorige paragraaf beschreven, ingeval de COMM.V. IANKA FLEERACKERS in gebreke zou blijven.

6. KLACHTEN

De cliënt dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij de COMM.V. IANKA FLEERACKERS te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de cliënt, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT BIJ DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA

De cliënt dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS  gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren, trainingsdagen en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

De cliënt dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

8. RECHTEN VAN DE COMM.V. IANKA FLEERACKERS

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS & CO is gerechtigd:

a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma, en andersom;

c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;

d. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;

e. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde cliënten ontvangen hiervan bericht, zonder dat de COMM.V. IANKA FLEERACKERS gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;

f. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt te weigeren om redenen eigen aan de COMM.V. IANKA FLEERACKERS. De betreffende cliënt ontvangt hiervan bericht, zonder dat de COMM.V. IANKA FLEERACKERS gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden terugbetaald.

g. Live sessies om te zetten in online sessies indien dit om welke reden ook nodig blijkt

9. ANNULERING

De cliënt is gerechtigd deelname door hem/haar te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen.

Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door de cliënt door middel van een aangetekende brief aan het adres van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS .

 Bij annulering/opzegging door de cliënt tot 14 dagen voor aanvang van een programma is de cliënt, behoudens overmacht, gehouden tot 50% annuleringkost, gebaseerd op de totaalprijs voor het respectieve traject.

Bij annulering/opzegging door de cliënt na 14 dagen voor aanvang van het programma of tijdens de looptijd van het programma is de cliënt, behoudens overmacht, gehouden tot 100% annuleringskost, gebaseerd op de totaalprijs voor het respectieve traject, desgevallend onder aftrek van de reeds betaalde bedragen.

Bij annulering/opzegging van deelname aan een programma is de COMM.V. IANKA FLEERACKERS gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere cliënt aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat de COMM.V. IANKA FLEERACKERS  vrij om een vervangende deelnemer aangeboden door de cliënt al dan niet te accepteren.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma of traject tussentijds te annuleren. De cliënt heeft, behoudens in geval van overmacht, recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop de COMM.V. IANKA FLEERACKERS geen invloed kan uitoefenen. De COMM.V. IANKA FLEERACKERS  heeft derhalve geen resultaatsverbintenis.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of grove fout van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS .

De aansprakelijkheid van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS  is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden.

11. OVERMACHT

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor de COMM.V. IANKA FLEERACKERS  en/of diens aangestelden of hulppersonen tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, epidemie, pandemie, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS en/of diens aangestelden of hulppersonen kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de cliënt (verder) nakomt.

Indien de COMM.V. IANKA FLEERACKERS door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is de COMM.V. IANKA FLEERACKERS gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS op betaling door de cliënt voor reeds door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS zal de cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. De cliënt zal eveneens de COMM.V. IANKA FLEERACKERS zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals niet-limitatief, in geval van ziekte van een docent/trainer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.

12. UITVOERING DOOR DERDEN

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

13. VERTROUWELIJKHEID

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS .

Cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

De COMM.V. IANKA FLEERACKERS zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen van de cliënt, tenzij anders is overeengekomen of de COMM.V. IANKA FLEERACKERS daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

Cliënt is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van aanbieder of andere afnemers/deelnemers aan een programma hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS of andere cliënten is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

In geval van inbreuk op de bovenvermelde geheimhoudingsverplichting is er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 5.000 euro per inbreuk.

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten betreffende door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, ezines, emails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS en gehanteerde software berusten bij de COMM.V. IANKA FLEERACKERS of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in de hierboven vermelde paragraaf genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS is het niet toegestaan om enig door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door de COMM.V. IANKA FLEERACKERS geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

15. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

Indien:

a. cliënt niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens de COMM.V. IANKA FLEERACKERS heeft voldaan;

b. cliënt zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of uitstel van betaling vraagt;

c. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot vereffening van de cliënt of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de cliënt;

d. cliënt, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens de COMM.V. IANKA FLEERACKERS ,

heeft de COMM.V. IANKA FLEERACKERS het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van cliënt aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van de COMM.V. IANKA FLEERACKERS op grond van de wet.

Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

16. DEELBAARHEID

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

De overeenkomst en de daarin vervatte verbintenissen worden geacht te zijn tot stand gekomen te Bornem.

Download